Ogłoszenia

Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Firmy Meblolux w Olsztynie, Działdowie, Nidzicy, Ostródzie

Termin składania ofert: do dnia 03-12-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe: za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich (na adres: Daniel Lewandowski, ul. Złota 8/11, 10-698 Olsztyn) lub poprzez przesłanie skanu oferty na maila daniellewandowski@vp.pl w terminie do dnia 3 grudnia 2018r. do godz. 12.00.
Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W dniu 03.12.2018r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert i wybierze zwycięzcę niniejszego postępowania ofertowego. O decyzji zamawiającego zostanie powiadomiony tylko zwycięzca postępowania niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
a)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
b) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
c) Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową - posiadać datę sporządzenia - zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail - zawierać wymagane załączniki - podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
d) Oferta powinna zawierać cenę podaną w walucie PLN.
e) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
f) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

daniellewandowski@vp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

➢ Pan Daniel Lewandowski, e-mail: daniellewandowski@vp.pl, tel.: 502575295 ➢ Pan Sebastian Wiosna, e-mail: admin@meblolux.com, tel.: 517 653 200 (kontakt dot. wizji lokalnych w ww. lokalizacjach)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502575295

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z przeprowadzeniem procedury podłączenia do sieci OSD: czterech 3 fazowych systemów fotowoltaicznych o mocy: 1-Działdowo – 39,90kW, 2-Nidzica-21,90kW, 3- Olsztyn- 39,90kW, 4Ostróda –21,90kW. o łącznej mocy 123,60kW na dachach budynków handlowych. na potrzeby realizacji projektu: • "Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Firmy Meblolux w Olsztynie, Działdowie, Nidzicy, Ostródzie” realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna; Działanie: RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu RPWM.04.01.00-28-0410/16 "Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Firmy Meblolux w Olsztynie, Działdowie, Nidzicy, Ostródzie” realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna; Działanie: RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Działdowie Lokalizacja obiektu: Salon meblowy Meblolux, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 40 Pozycja/liczba szt. Działdowo Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 300Wp (moc instalacji 39,90kW) 133 szt. Inwerter 2 szt. Zabezpieczenie AC,DC 1 kpl. Pozostałe elementy instalacji 1 kpl.
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Nidzicy Lokalizacja obiektu: Salon meblowy Meblolux, 13-100 Nidzica, ul. Olsztyńska 8 Pozycja/liczba szt. Nidzica Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 300Wp (moc instalacji 21,90kW) 73szt. Inwerter 1 szt. Zabezpieczenie AC,DC 1 kpl. Pozostałe elementy instalacji 1 kpl.
3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Olsztynie Lokalizacja obiektu: Salon meblowy Meblolux, 10-602 Olsztyn, ul. Wincentego Pstrowskiego 26 Pozycja/liczba szt. Olsztyn Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 300Wp (moc instalacji 39,90kW) 133 szt. Inwerter 2 szt. Zabezpieczenie AC,DC 1 kpl. Pozostałe elementy instalacji 1 kpl.
4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Ostródzie Lokalizacja obiektu: Salon meblowy Meblolux, 14-100 Ostróda, ul. Wojska Polskiego 10 Pozycja/liczba szt. Ostróda Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 300Wp (moc instalacji 21,90kW) 73szt. Inwerter 1 szt. Zabezpieczenie AC,DC 1 kpl. Pozostałe elementy instalacji 1 kpl.


Minimalne parametry modułów fotowoltaicznych: Parametr Zakres Materiał wykonania ogniwa: Krzem monokrystaliczny Typ ogniwa: PERC Moc modułu [STC]: 300 Wp Temperaturowy współczynnik mocy: Nie gorszy niż: -0,41%/°C Tolerancja mocy: Tolerancja dodatnia, brak tolerancji ujemnej Klasa ogniw: A Odporność na PID: Zgodnie z normą ICE 62804 lub równoważną Odporność modułu nacisk/ssanie: Nie mniej niż 5400/2400 Pa Temperatura pracy: -40 °C - +85 °C Maksymalne napięcie pracy: 1000 VDC Sprawność: Minimum 18 % Rama modułu: aluminiowa Certyfikaty: IEC 61215 oraz ICE 61730 Gwarancja wydajności: Przynajmniej 83,6 % mocy znamionowej po 25 latach Puszka przyłączeniowa: IP65, co najmniej 3 diody bocznikujące
Wymagania względem falowników/inwerterów: Wszystkie falowniki wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznych objętych przedmiotowym zamówieniem będą urządzeniami trójfazowymi, beztransformatorowymi z wbudowanym rozłącznikiem DC. Europejski współczynnik sprawności dla każdego zastosowanego falownika wynosić będzie minimum 97%. Minimalna klasa ochrony na poziomie IP65. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wymogi Dyrektyw 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz normy PN-EN 50438:2014-02 lub EN 50438:2013 (oraz wymaganiami odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucji do którego sieci instalacje fotowoltaiczne zostaną przyłączone).

Pozostałe informacje w zapytaniu ofertowym.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.05.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i wagi punktowe przypisane do poszczególnych kryteriów Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium nr 1 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – waga kryterium 40%
Kryterium nr 2 - Łączna cena netto oferty – waga kryterium 30%
Kryterium nr 3 - Gwarancja na wszystkie instalacje i ich elementy – waga kryterium 15%
Kryterium Nr 4 - Spełnienie klauzul społecznych – 15%

Sposób przyznawania punktacji Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi): Kryterium nr 1 – 40 punktów Kryterium nr 2 – 30 punktów Kryterium nr 3 – 15 punktów Kryterium nr 4 – 15 punktów

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów będącą sumą punktów z 4 kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:

Kryterium nr 1 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) Punkty = Najkrótszy czas usunięcia awarii / Czas usunięcia awarii badanej oferty x 40 punktów (max. 40 pkt.)
Kryterium nr 2 - Łączna cena netto oferty Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 30, 15, lub 0 punkt, wg wskazanej w ofercie łącznej ceny netto za 1kW mocy instalacji; cena za 1kW wyliczona będzie na podstawie oferowanej łącznej ceny netto przy założeniu, iż moc instalacji wynosi 123,60kW
- cena łączna mniejsza od 4450zł netto za 1kW – 30pkt.
- cena łączna w przedziale powyżej 4450zł do 4650zł netto za 1kW – 15pkt.
- cena łączna powyżej 4650zł netto za 1kW – 0pkt.
Kryterium nr 3 - Gwarancja na instalację i jej elementy Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 15, 10, 0 punktów, wg wskazanej w ofercie długości okresu gwarancji:
- Powyżej 10 lat – 15 pkt.
- Powyżej 5 lat – do 10 lat – 10 pkt.
- do 5 lat – 0 pkt.
W przypadku wskazania różnych lat usług gwarancyjnych dla poszczególnych urządzeń, punkty przyznane zostaną za najniższy wskazany okres usług gwarancyjnych.
Kryterium Nr 4 – „spełnienie klauzul społecznych 15%” - 15 pkt. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego). Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 15%), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza ofertowego zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku zatrudnione na umowę o pracę tj.: osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę (lub właściciela/wspólnika Oferenta) min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 15 pkt., oferta, która nie będzie spełniania kryterium otrzyma 0 pkt.

Podsumowanie: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą liczbę punktów. Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie pozostałych wymaganych załączników. W przypadku uzyskania przez 2 oferty identycznej liczby punktów wybrana zostanie oferta, której łączna cena netto oferty będzie niższa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRZYSZTOF KOCIĘDA "MEBLOLUX"

Adres

Grunwaldzka 40

13-200 Działdowo

warmińsko-mazurskie , działdowski

Numer telefonu

504169557

Fax

236970922

NIP

5710001655

Tytuł projektu

"Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Firmy Meblolux w Olsztynie, Działdowie, Nidzicy, Ostródzie”

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0410/16-02